Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella kunnissa; Punkalaidun, Sastamala

 

Jätevesilainsäädäntöön muutoksia 3.4.2017  http://kvvy.fi/tietoa/hajajatevedet/lainsaadanto/ 

Puolueetonta jätevesineuvontaa tarjolla 2017

Ohessa linkki tiedotteeseen: http://kvvy.fi/uusi-jatevesilainsaadanto-voimaan-neuvontaa-tarjolla/

 

Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon askel askeleelta, pikaopas 

Vuonna 2004 tuli voimaan asetus 542/2003 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkon ulkopuolisilla alueilla. Asetus on nyt korvattu ympäristönsuojelulain muutoksella 196/2011, voimaan 9.3.2011 sekä uudella valtioneuvoston asetuksella
209/2011, voimaan 15.3.2011. 

Uuden asetuksen vähimmäisvaatimukset kiinteistökohtaisten talousvesien käsittelylle on asetettu vuoden 2004 asetuksessa mainittujen ns. lievempien vaatimusten tasolle. Määräykset koskevat uudisrakentajia heti ja vanhojen kiinteistöjen omistajilla on mahdollisuus täyttää vaatimukset asetusmuutoksen perusteella 15.3.2018 mennessä (aiempi aikaraja 15.3.2016 mennessä). Asetuksessa mainittuja jätevesien käsittelyn vähimmäisvaatimuksia ei sovelleta sellaisen kiinteistön olemassa olevaan käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat lain voimaan tullessa 9.3.2011 täyttäneet 68 vuotta. Poikkeus ei koske loma-asuntoja.

Haja-asutuksen puutteellisesti käsitellyt jätevedet lisäävät omalta osaltaan ympäristön kuormitusta. Toimiva jätevesijärjestelmä lisää pihapiirin viihtyisyyttä ja parantaa lähivesistöjen tilaa sekä luo edellytykset kaivoveden hyvälle laadulle. Jätevesijärjestelmän toimivuutta voi arvioida itse järjestelmän iän, kunnon, toimivuuden sekä ympäristössä näkyvien vaikutusten perusteella. Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä tulee kirjata Jätevesiselvitys. Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Jos kunnostustarvetta ilmenee, kannattaa ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan lupatarpeen ja kunnostustöiden laajuuden selvittämiseksi. Viemäriverkoston laajenemisalueet kannattaa selvittää ensimmäisenä.

Jätevesijärjestelmän uusiminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteys asiantuntevaan suunnittelijaan. Suunnittelijan tulee aina käydä kiinteistöllä ja suunnitella lukuisista vaihtoehdoista kohteeseen sopivin järjestelmä. Suunnitelma, asemapiirrustus ja rakentamistapaseloste toimitetaan kunnan rakennusvalvontaan toimenpidelupahakemuksen liitteenä.

Toimiakseen hyvin jätevesijärjestelmä tarvitsee säännöllistä tarkkailua ja hoitoa sekä tarvittaessa myös huoltoa. Jätevesijärjestelmällä tulee olla ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaisesti tarvittavat ylläpito- ja huoltotoimet tehdään. Kaikki tehdyt toimet ja havainnot kannattaa kirjataan ylös käyttöpäiväkirjaan. Järjestelmän toimivuutta voi tarkkailla sekä aistinvaraisesti että laboratoriossa tutkittavilla analyyseillä.  


Ohjeet ja määräykset

Suunnitelma ja tarvittavat liitteet 

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen neuvoo jätevesijärjestelmän suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä asioissa ja käsittelee lupahakemukset 

Ympäristövalvonta
Ympäristövalvontaviranomainen neuvoo jätevesi-asioissa ja valvoo jätevesijärjestelmien toimivuutta

Tekninen toimi
kunnan teknisestä toimimesta voi varmistaa viemäriverkostojen laajenemissuunnat 


 

Pirkanmaalla toimivien suunnittelijoiden, kaivuriurakoitsijoiden, huoltoliikkeiden ja lietteentyhjentäjien yhteystietoja

Linkkejä
Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys Puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa

Suomen ympäristökeskus
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner